ETHNIC MOOD

תאריך: 16/04/2018

מבטה אחז בי
מתחת להינומת עיניה
והיא הייתה לי סוד בתשוקתה,
כמו נחל מדברי שנח ביובלו.
בת הכפר ציירה לי
במכחול חייה, עיטורים
של יום חול וחג
עיטורים של
קסם ויופי

בין מזרח ומערב

Read my tips:
בחיתוך אריחים מצוירים ישנה
חשיבות למיקום האריח הראשון

כך שהאריחים החתוכים
יצאו מתחת לארונות וכל
האריחים הגלויים לעין יהיו
שלמים. חשוב מאוד לבקש
מהמעצב תכנית פריסה
מקצועית לחדר האמבטיה.

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>