GRAY MOOD

תאריך: 17/04/2018

האפור
שבא מאהבה לעיר הגדולה
ועוטף את קורותיה,
הוא זר ומוכר ,
רומנטי מודרני, במבטו -
סוד קסמו וכוחו.

Read my tips:
מקום השימוש השכיח למכסים
לא פוטוגניים לתעלות הניקוז
במקלחת, מומלץ ביותר לעשות
שימוש בתעלת ניקוז, כך נמנע
מחיתוך המשולשים השכיח של
המרצפות, דבר היוצר מצע
גידול לבקטריות, התעלה
הינה פתרו ן אלגנטי ואסתטי.
תמו ימי המכסים והמשולשים

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>